• General Knowledge Tutorial

GK - Classical Writers of India


The following table enlists authors and their works −

Author Works
Abhinavagupta Abhinavabharati
Tantraloka
Adi Shankara Vivekachudamani
Aparoksanubhuti
Atma Shatakam
Atma Shatakam
Al-beruni Kitab-i-Rahla
Ali Muhammad Khan Mirat-i-Muluk
Amara Simha Amarakosha
Apastamba Dharmasutra
Aryabhata Āryabhaṭīya
Arya-siddhanta
Ashtavakra Ashtavakra Gita
Aśvaghoṣa Buddhacarita
Badarayana Brahma Sutras
Bāṇabhaṭṭa Harshacharita
Kadambari
Bharata Muni Natya Shastra
Bharavi Kirātārjunīya
Bhāskara I Āryabhaṭīyabhāṣya
Mahābhāskarīya
Laghubhāskarīya
Bhāskara II Siddhānta Shiromani
Bhavabhuti Mahaviracharita
Malatimadhava
Uttararamacharita
Bhāsa Svapnavasavadatta
Urubhanga
Madhyamavyayoga
Bilhana Vikramankadevacharita
Caurapâñcâśikâ
Brahmagupta Brāhmasphuṭasiddhānta
Chanakya Arthashastra
Neetishastra
Chand Bardoi Prithvaraj Raso
Charaka Charaka Samhita
Daṇḍin Daśakumāracarita
Kavyadarsha
Hāla Gaha Sattasai
Harsha Vardhana Ratnavali
Nagananda
Priyadarsika
Ibn Batuta Tughlaqnama
Safarnama
Jaimini Purva Mimamsa Sutras
Jaimini Bharata
Jaimini Sutras
Jayadeva Gita Govinda
Jayasi Padmavat
Kalhana Rajatarangini
Kālidāsa Abhijñānaśākuntalam
Meghadūta
Raghuvaṃśa
Kumārasambhava
Vikramōrvaśīyam
Mālavikāgnimitram
Rtusamhāra
Kashyap Kashyap Samhita
Krishnadeva Raya Madalasa Charitra
Amuktamalyada
Kshemendra Ramayana-manjari
Kundakunda Samayasāra
Niyamasara
Pancastikayasara
Magha Shishupala Vadha
Mahendravarman I Mattavilasa Prahasana
Bhagavadajjuka
Mahidasa Aitareya Aitareya Brahmana
Mahāvīra Ganit Saar Sangraha
Matanga Muni Brihaddeshi
Miraza Muhammad Kasim Alamgir-nama
Nagarjuna Mūlamadhyamakakārikā
Śūnyatāsaptati
Vigrahavyāvartanī
Pāṇnini Ashtadhyayi
Patañjali Mahabhasya
Yoga Sūtras
Parashara Muni Bṛhat Parāśara Horāśāstra
Parameshvara Bhatadipika
Karmadipika
Paramesvari
Sidhantadipika
Rajasekhara Balabharata
Karpuramañjari
Bālarāmāyaṇa
Kāvyamīmāṃsā
Somadeva Kathasaritsagara
Shaunaka Ṛgveda-Prātiśākhya
Bṛhaddevatā
Sriharsha Naishadhīya-charitam
Śūdraka Mricchakatika
Surdas Sur Sagar
Sur Sarawali
Sahitya Ratna
Sushruta Sushruta Samhita
Tenali Rama Krishna Panduranga Mahatyam
Tulsidas Ramcharitmanas
Valmiki Ramayana
Yoga Vasistha
Varāhamihira Pancha-Siddhantika
Brihat-Samhita
Brihat Jataka
Vātsyāyana Nyāya Sutra Bhāshya
Kama Sutra
Vijñāneśvara Mitākṣarā
Virasena Dhavala
Vishakhadatta Mudrarakshasa
Devichandraguptam
Vishnu Sharma Panchatantra
Vyasa Mahabharata
Yajnavalkya Shatapatha Brahmana
Yoga Yajnavalkya
Yājñavalkya Smṛti
Kickstart Your Career

Get certified by completing the course

Get Started
Advertisements