\notin - Tex Command


Advertisements

notin

\notin - Used to create notin symbol.

SYNOPSIS

{ \notin}

DESCRIPTION

\notin command draws notin symbol.

EXAMPLE

  1. \notin
    $ \notin $
Advertisements