Tutorialspoint

Nhan Nguyen Ngoc

Instructor

Courses (9)

chevron

About

chevron

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

Các kinh nghiệm về test GUI, Performamnce và API với các framework như Selenium WebDriver, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter, Rest Assure, Extent Report, Senerity và Allure Framework. Cùng với các ngôn ngữ lập trình như Java, Spring Boot, Type Script, Javascript và Python.

Social Links

chevron

Talk to us

1800-202-0515