Tutorialspoint

Frameworks và Kiểm thử với BrowserStack, SauceLabs trong Selenium JAVA

person icon Nhan Nguyen Ngoc

Frameworks và Kiểm thử với BrowserStack, SauceLabs trong Selenium JAVA

Frameworks và Kiểm thử với BrowserStack, SauceLabs trong Selenium JAVA

updated on icon Updated on Jul, 2023

language icon Language - Vietnamese

person icon Nhan Nguyen Ngoc

architecture icon Automation Testing,Development,Software Testing,Selenium

Lectures -97

Duration -20.5 hours

price-loader

30-days Money-Back Guarantee

Training 5 or more people ?

Get your team access to 8,500+ top Tutorials Point courses anytime, anywhere.

Course Description

Khóa học sẽ từng bước dẫn dắt các học viên chưa biết gì về kiểm thử tự động hay các bạn chưa biết cách lấy các phần tử để kiểm tra; đồng thời các bạn đã biết một chút về kiểm thử tự động, nhưng lại không biết cách thực hiện một framework để sau này sử dụng lại để kiểm tra các dự án khác. Với từng Section, chúng ta sẽ xem cách thức cài đặt và viết từng dòng code và chạy các tập tin kiểm thử của mình. Đôi lúc chúng ta sẽ viết code bị sai về cú pháp, nhưng Tôi nghĩ sau nhiều lần luyện tập, chúng ta sẽ hoàn thiệ hơn khả năng của mình về viết code và debug.

Chúng ta sẽ học:

* Tạo framework tự động hóa bằng Selenium trong Java

* Hiểu các khái niệm cơ bản và hoạt động của Selenium

* Hiểu các khái niệm cơ bản về framework động hóa

* Biết cách làm việc với Browser Stack, SauceLabs ...

* Sử dụng jenkins để đưa dự án lên jenkins.

* Tạo một trang web e-commercial với Wordpress

* Tạo ba frameworks để tự động hóa các dự án

Chúc các bạn tự tin trong công việc sau khi đã tham gia khóa hoc

Goals

What will you learn in this course:

  • Mục tiêu khóa học là giúp các bạn có thể tự mình tạo ra framework để tự động test và lamg việc với Browser Stack, SauceLabs

Prerequisites

What are the prerequisites for this course?

  • Các bạn yêu thích kiểm thử tự động
Frameworks và Kiểm thử với BrowserStack, SauceLabs trong Selenium JAVA

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

Giới thiệu
2 Lectures
  • play icon Giới thiệu khóa học 04:35 04:35
  • play icon Nội dung khóa học 02:23 02:23
Tạo Website bán hàng
9 Lectures
Tutorialspoint
Tạo framework thứ nhất
24 Lectures
Tutorialspoint
Tạo Framework thứ hai
11 Lectures
Tutorialspoint
Tạo Framework thứ ba
8 Lectures
Tutorialspoint
Tổng kết
1 Lectures
Tutorialspoint
Kiểm thử với BrowserStack, SauceLabs... trong Selenium
42 Lectures
Tutorialspoint

Instructor Details

Nhan Nguyen Ngoc

Nhan Nguyen Ngoc

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

Các kinh nghiệm về test GUI, Performamnce và API với các framework như Selenium WebDriver, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter, Rest Assure, Extent Report, Senerity và Allure Framework. Cùng với các ngôn ngữ lập trình như Java, Spring Boot, Type Script, Javascript và Python.

Course Certificate

User your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

sample Tutorialspoint certificate

Our students work
with the Best

Related Video Courses

View More

Annual Membership

Become a valued member of Tutorials Point and enjoy unlimited access to our vast library of top-rated Video Courses

Subscribe now
People having fun around a laptop

Online Certifications

Master prominent technologies at full length and become a valued certified professional.

Explore Now
People having fun around a laptop

Talk to us

1800-202-0515