Tutorialspoint

Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

person icon Nhan Nguyen Ngoc

Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Selenium Webdriver

updated on icon Updated on Nov, 2023

language icon Language - Vietnamese

person icon Nhan Nguyen Ngoc

architecture icon Automation Testing,Development,Programming Languages,Java,Selenium

Lectures -122

Resources -1

Duration -12 hours

price-loader

30-days Money-Back Guarantee

Training 5 or more people ?

Get your team access to 8,500+ top Tutorials Point courses anytime, anywhere.

Course Description

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên biết cách lấy những thuộc tính, phần tử trên trang web, đồng thời học viên cũng biết cách tạo ra một bộ tool của mình để những trang web khác bằng cách sử dụng Selenium webdriver. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy các phần tử trên trang web và tìm hiểu về TestNG framrwork. Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểuvể Selenium 4.

Bên cạnh đó, học viên sẽ học được cách triển khai dư án lên jenkins và build dự án của mình.

  • Đối tượng học: Học viên yêu thích kiểm thử tự động
  • Yêu cầu khóa học: biết Java cơ bản,
  • Hiệu quả đầu ra: biết cách kiểm thử tự động các chúc năng liên quan về form, đọc ghi excel, logs, tạo báo cáo với testng và extents report. Bên cạnh đó biết cách triển khai lên jenkins.

Goals

What will you learn in this course:

  • Múc tiêu khóa học là truyền đạt cho các bạn biêt cách lấy các phần tử trong một trang web.

Prerequisites

What are the prerequisites for this course?

  • Học viên cần cài đặt: JAVA JDK, MAVEN, Eclipse, Jenkin
Selenium Webdriver 3.xx với ngôn ngữ JAVA

Curriculum

Check out the detailed breakdown of what’s inside the course

Giới thiệu
2 Lectures
  • play icon Giới thiệu khóa học 00:33 00:33
  • play icon Nội dung khóa học 02:15 02:15
Giới thiệu Selenium Webdriver
7 Lectures
Tutorialspoint
Định vị các phần tử
5 Lectures
Tutorialspoint
Tìm phần tử với XPath
5 Lectures
Tutorialspoint
Các mối quan hệ trong XPath
6 Lectures
Tutorialspoint
CSS Selector
6 Lectures
Tutorialspoint
Làm việc với các bộ sưu tập phần tử (Element)
9 Lectures
Tutorialspoint
Các phần tử đặc biệt
7 Lectures
Tutorialspoint
Làm việc với Alert Popup
6 Lectures
Tutorialspoint
IFrames
4 Lectures
Tutorialspoint
JavaScript Alerts
5 Lectures
Tutorialspoint
Mouse Actions
8 Lectures
Tutorialspoint
Kiểm tra đồng bộ hóa
5 Lectures
Tutorialspoint
Làm việc với tập tin Text (Apache Commons IO)
5 Lectures
Tutorialspoint
Làm việc với tập tin Excel (Apache POI)
6 Lectures
Tutorialspoint
TestNG framework
15 Lectures
Tutorialspoint
Selenium 4
21 Lectures
Tutorialspoint

Instructor Details

Nhan Nguyen Ngoc

Nhan Nguyen Ngoc

12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web, Mobile và API Automation, bên cạnh đó xây dựng Framework automation và đào tạo cho Team QA.

Các kinh nghiệm về test GUI, Performamnce và API với các framework như Selenium WebDriver, Cucumber, Appium, Gatling, Jmeter, Rest Assure, Extent Report, Senerity và Allure Framework. Cùng với các ngôn ngữ lập trình như Java, Spring Boot, Type Script, Javascript và Python.

Course Certificate

User your certification to make a career change or to advance in your current career. Salaries are among the highest in the world.

sample Tutorialspoint certificate

Our students work
with the Best

Related Video Courses

View More

Annual Membership

Become a valued member of Tutorials Point and enjoy unlimited access to our vast library of top-rated Video Courses

Subscribe now
People having fun around a laptop

Online Certifications

Master prominent technologies at full length and become a valued certified professional.

Explore Now
People having fun around a laptop

Talk to us

1800-202-0515