Usage of Bootstrap navbar-btn class

BootstrapWeb DevelopmentCSS Framework

Add buttons using class .navbar-btn to <button> elements not residing in a <form> to vertically center them in the navbar. .navbar-btn can be used on <a> and <input> elements.

You can try to run the following code to implement the navbar-btn class

Example

Live Demo

<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
      <title>Bootstrap Example</title>
      <link href = "/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel = "stylesheet">
      <script src = "/scripts/jquery.min.js"></script>
      <script src = "/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
   </head>
   <body>
      <nav class = "navbar navbar-default" role = "navigation" style="background: #85C1E9;">
         <div class = "navbar-header">
            <a class = "navbar-brand" href = "#">Search below:</a>
         </div>
         <div>
            <form class = "navbar-form navbar-left" role = "search">
               <div class = "form-group">
                  <input type = "text" class = "form-control" placeholder = "Search">
               </div>
               <button type = "submit" class = "btn btn-default">Submit Button</button>
            </form>
            <button type = "button" class = "btn btn-default navbar-btn">Navbar Button</button>
         </div>
      </nav>
   </body>
</html>
raja
Updated on 12-Jun-2020 16:35:15

Advertisements